Jump to Navigation

Seriál pro začínající motokrosaře - Sportovní řády, licence III.

Sportovní řády v motokrosovém sportu v ČR.
Závody v motokrosu organizované v ČR pod hlavičkou AČR musí být
organizované v souladu se řády platnými v daném roce pro podniky organizované ve
světě – pro závody MS / ME platí řády FIM / FIM Europe, a protože je Federace
motocyklového sportu při AČR (FMS AČR) členem FIM, upravuje a vydává pro každý
kalendářní rok novelizovaný souhrn „Sportovních řádů“.
Pod pojmem „Sportovní řády pro motokros pro rok ….(např. 2015) lze
„dešifrovat“ tyto dokumenty:
-Všeobecný sportovní řád FMS AČR pro rok….(2015)
-Disciplinární řád FMS AČR pro rok …(2015)
-Lékařský řád FMS AČR pro rok …(2015)
-Řád životního prostředí FMS AČR pro rok …(2015)
-Technické předpisy FMS AČR pro rok …(2015)
Jak vyplývá z definice uvedené v úvodním textu „Všeobecného sportovního
řádu“, kde je psáno, že „Sportovní řády FMS AČR (dále jen „Řády“) jsou souhrnem
řádů, které vydala FMS AČR, a které musí být respektovány na všech národních
podnicích spadající pod sportovní autoritu AČR“, je dodržování těchto Řádů při
organizování sportovních podniků naprosto nezbytné.

Typy podniků organizovaných FMS AČR
FMS AČR rozlišuje následující typy podniků:
- mistrovství ČR
- přeborové podniky (celostátní i SMS)
- pohárové podniky
- volné podniky

Okruhy, dráhy, tratě
Všechny okruhy, dráhy a tratě používané pro podniky musí odpovídat normám uvedeným
v příslušných národních Přílohách a musí být homologovány FIM, FIM Europe nebo
FMS AČR.

Povolení startu
Jezdec s licencí vydanou prostřednictvím FMS AČR smí startovat na podniku v zahraničí
pouze s povolením startu vydaným FMS AČR. Jezdec s licencí vydanou prostřednictvím
jiné federace smí startovat na podniku na území České republiky pouze s povolením
startu své národní motocyklové federace.

Účastníci podniku
Mimo činovníků, jsou účastníky podniku následující osoby:
- jezdec, tj. osoba, která řídí během podniku motocykl
- zákonný zástupce jezdce mladšího 18-ti let
- doprovod, tj. osoby, které jsou členy týmu jezdce
- tým/vedoucí týmu, tj. osoba, která se účastní podniku na základě
přihlášení jezdce.

Publikace a respektování výsledků
Všichni jezdci, spolujezdci, týmy a výrobci, zúčastňující se podniku, jsou povinni
respektovat oficiální výsledky stejně jako rozhodnutí jury nebo sportovního komisaře.
Dále se jezdec, spolujezdec, týmy nebo výrobce zavazuje, že veškeré obchodní
názvy vztahující se k podniku, budou pravdivé, přesné a jednoznačné.

Licence
Licence je dokument nezbytný pro každou fyzickou nebo právnickou osobu, která se chce
zúčastnit motocyklového podniku pořádaného v gesci FMS AČR. Držitel licence se
zavazuje dodržovat řády FMS AČR a přijmout v případě jejich porušení sankce.

Získání licence
Každá fyzická nebo právnická osoba, která si přeje získat licenci, musí předložit na
sekretariát AČR žádost na oficiálním formuláři FMS AČR. Všechny licence jsou vydány
proti úhradě poplatku stanoveného VV FMS AČR a publikovaného v Ročence FMS AČR
a na webových stránkách AČR.

Zde je vzor formuláře pro vyplnění licence jezdce.

fotofofr.com-Bohdan Pantoflíček

Pro závody mezinárodního mistrovství ČR musí být jezdci držiteli licence typu A
a vyšší (A-M, FIM Europe, FIM), junioři do 21 let typu B. V MEZ MČR třídy veterán,
žen a závod MEZ MČR družstev v motokrosu lze startovat i s licencí B.
V mezinárodním mistrovství ČR juniorů lze startovat s licencí M a vyšší (A-M,
FIM Europe, FIM).

Lékařské vyšetření
Každý jezdec účastnící se motocyklového podniku musí být zdravotně způsobilý.
Proto je vyžadováno lékařské vyšetření a před vydáním licence musí být vyplněny
všechny rubriky formuláře pro žádost o licenci. Lékařské vysvědčení je třeba každoročně
obnovovat. Jestliže jezdec utrpěl vážné zranění či prodělal vážné onemocnění po
vystavení poslední licence, je nutné nové lékařské vyšetření (viz příloha „C“ LŘ-FIM).

Žadatelé o licenci starší 45 let musí k žádosti o licenci přiložit potvrzení o zdravotní
způsobilosti zahrnující vyšetření EKG s příznivým výsledkem.
Pokud má vyšetřující lékař pochybnosti o zdravotní způsobilosti žadatele, vyznačí
toto na žádosti o licenci. Jezdec žádost odešle na sekretariát FMS AČR a tato bude
postoupena Lékařské komisi pro stanovení dalšího postupu.
Pokud výsledkem lékařského vyšetření bude závěr, že jezdec není způsobilý
vykonávat motocyklový sport, bude to důvodem k nevydání licence.

Věková hranice žadatelů o licenci jezdce
Pro určení dolní hranice věku jezdce je rozhodující den narození.
Jezdci mladší 12-ti let musí mít lékařskou prohlídku pouze od určeného lékařespecialisty.
Jezdci mladší než 18-ti let musí mít žádost o licenci odsouhlasenu ověřeným
podpisem obou rodičů, nebo zákonných zástupců.
Licence jezdci mladšímu 12-ti let může být vystavena až po absolvování
odborného lékařského vyšetření na některém z následujících pracovišť:
Fakultní nemocnice Motol, Klinika tělovýchovného lékařství V Úvalu 84,
150 06 Praha 5 Motol, tel.: 224 435 511, 224 435 530,
email:klin.te.lek@fnmotol.cz

Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace,
ambulance tělovýchovného lékařství, Pekařská 53, 602 00 Brno, tel.: 543 182
992, email:pavel.homolka@fnusa.cz

Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika rehabilitačního a tělovýchovného
lékařství, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 443 585, email:
tvl@fnol.cz

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika TVL, Sokolská 581, 500 05
Hradec Králové, tel.: 495 834 236, 495 834 231, email:vondrvl@fnhk.cz

Medipont, s. r. o., Klinika tělovýchovného lékařství a funkční diagnostiky,
Matice Školské 17, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 730 289

Více kvalifikovaných pracovišť na webové stránce:
http://www.cstl.cz/mapa-pracovist/#telovychovny-lekar

Třídy v motokrosu
V motokrosu existují různé kategorie a označení jednotlivých tříd (většinou podle obsahu
motocyklů).
Zjednodušeně se jedná o:
1. juniorské kategorie
50 ccm
65 ccm
80 ccm
125 junior (2T)
MX 2
2. seniorské kategorie
MX 2 (motocykly o obsahu 125 ccm 2T a 250 ccm 4T)
MX 1 (motocykly o obsahu 250 ccm 2T a 450 ccm 4T)
Veteráni (od 40 ti let)
Ženy

Věkové hranice
Podle řádů AČR je stanovený minimální a maximální věk jednotlivých kategorií:
50 ccm dvoutakt 5 – 10 let
65 ccm dvoutakt 7 – 13 let
80 ccm dvoutakt 11 – 15 let; čtyřtakt 12 – 15 let (obsah 75 – 150 ccm )
125 ccm (junior) dvoutakt 13 – 19 let; čtyřtakt 14 – 19 let (obsah 175 – 250
ccm)
250 ccm dvoutakt od 15 ti let; čtyřtakt od 15 ti let (obsah 290 – 450 ccm)
500 ccm dvoutakt od 16 ti let čtyřtakt od 16 ti let (obsah 475 – 650 ccm)
Veterán od 40 ti let

Pokračování příště.

Ostatní díly ZDE

fotofofr.com-Bohdan Pantoflíček

Komentáře: 

ReklamaMain menu 2

Dr. Radut Consulting