Jump to Navigation

Seriál pro začínající motokrosaře - Odhad nákladů spojený se specifickým životním stylem- „MOTOKROS“ VII.

Odhad nákladů spojený se specifickým životním stylem-
„MOTOKROS“

Tato kapitola by měla v několika větách zrekapitulovat, co je nezbytné, aby si
začínající jezdec resp. jeho „sponzoři“ uvědomili před tím, než se rozhodnou věnovat
motokrosu. Pokud někdo očekává tabulky plné čísel a kalkulace, kdy se „proinvestované“
finance začnou sponzorům vracet, tak bude bohužel zklamaný. Pravděpodobně někde ve
světě existují studie i na toto téma, ale úkolem v této kapitole je spíše poskytnout
nezavádějící informace.
Motokros je jedním z nejnáročnějších sportů na kondici, psychiku a motoriku
sportovce.
Motokros je kromě tohoto také jedním z finančně nejnáročnějších sportů a toto je
nezbytné si uvědomit již na počátku „kariery“ sportovce. Nelze se spolehnout na iluzi, že
sponzoři jsou připraveni vše nezbytné „zadotovat“ již v začátcích kariéry. Jedinými
sponzory začínajícího motokrosaře jsou jeho nejbližší.
Motokros je sport, který není možné „dělat jen o víkendu“ anebo „když se právě
nudím“. Motokros je nezbytné dělat stále - a poté motokros přestává být pouhým
sportovním odvětvím – stává se životním stylem, kterému se postupně podřizuje celá
rodina, mění se okruh přátel… Pokud nemá začínající závodník potřebné rodinné zázemí,
podporu včetně finančního krytí, pak je velmi diskutabilní s tímto sportem začínat. Tak
jako ve všech jiných sportovních odvětvích, tak i v motosportu je nutné se v dané
disciplíně tréninkem zdokonalovat. Kondici může začínající jezdec získávat na kole,
v bazénu, v tělocvičně, ale dovednosti spojené s jízdou v terénu resp. na trati – lze získat
pouze ježděním po tratích. Trénovat je možné pouze na vyhrazených tratích, které splňují
určitá kriteria motokrosové trati (viz. Řády) a tyto trati jsou mnohdy dosti vzdáleny od
bydliště sportovce. Např. mladý fotbalista vezme kopačky, sedne na kolo a odjede na
hřiště za město – mladý motokrosař si připraví výstroj, a pak musí čekat, kdo jej odveze
na trénink. A zde je další „průvodní jev“ tohoto sportu – značná časová náročnost.
K tomu, aby si mladý motokrosař zajel 4 nebo 5 několika-minutových jízd na trati (max.
hodina čistého času), je nutné „obětovat“ celé odpoledne a večer a mnohdy najezdit
desítky, stovky kilometrů.

Kdy investovat do vybavení začínajícího jezdce?
Pokud si již výše zmíněný začínající fotbalista chce vyzkoušet fotbal, pak pořízení
výstroje je záležitost v řadech stovek korun. Pokud si obdobně chce vyzkoušet jízdu na
motocyklu začínající jezdec, pak …
1) nechá si „sponzorem“ koupit stroj a výstroj v řádech desetitisíců korun, a
pokud se mu po určitém čase tento sport nebude líbit, pak ….;
2) pokusí se „přemluvit“ kamaráda, aby jej nechal svézt (???)… někdy se to
může podařit, ale takováto zkušenost nemusí být směrodatná pro další rozvoj
mladého jezdce;
a nebo
3) zúčastní se motokrosové akademie organizované pro začínající jezdce
pod záštitou AČR, kde problémy zmíněné výše nebude nutné řešit. Nikde
není napsáno, že každý, kdo se zúčastní „akademie“, bude mít jasno o své
možné budoucnosti v motokrosu, ale může mít zkušenost, od které se lze
„odrazit“. Účast v „akademii“ nevyřeší pouze značnou redukci počátečních
nákladů, ale nabídne setkání se specialisty v daném oboru, kteří ochotně poskytnou své znalosti a zkušenosti a nasměruji kariéru sportovce správným
směrem.

Tak kolik do začátku a kolik každý rok …?
Když se nám podařilo vyřešit problém, zda začínající jezdec udrží na motocyklu
rovnováhu, zda se nebojí nastartovaného motoru, zda se např. nebojí úderů od
odlétajících kamenů apod. a je rozhodnutý se motokrosu začít věnovat, pak je nezbytné
investovat do výstroje a motocyklu.

Investice do výstroje
Výstroj a nezbytné vybavení bylo již výše popsáno, a ačkoliv se nejedná o malou
investici, je vhodné pořizovat výbavu „na míru“, tzn. aktuální velikosti. Není ani tak
rozhodující, zda je konkrétní prvek úplně nový, zda je dovezený ze zahraničí, zda se
jedná o TOP model, ale zda uživateli „sedí“ a plní svou funkci.
Investice do výstroje se může pohybovat v řádech 10 – 20 tis. korun, ale lze
utratit i daleko vyšší částky – částky jsou odvislé nejen od stáří jezdce.

Investice do motocyklu
Podobná je situace při nákupu motocyklu, protože je možné investovat do nového
motocyklu anebo si pořídit starší ojetý motocykl s rizikem, že bude následovat odliv
financí vyvolaný udržením motocyklu v provozuschopném stavu. A zde záleží na výrobci
stroje (dovoz levných motocyklů z jihovýchodní Asie a Číny), kubatuře motocyklu a
v případě staršího stroje je rozhodujícím nejen rok výroby (a potom vizuální stav;
skutečný stav u motokrosového motocyklu není prakticky možné diagnostikovat – je
odvislý od způsobu užívání, četnosti a úrovně servisu, používaného paliva resp. maziv,
atd.) Investice do motocyklu se tak může pohybovat od 20-50 tisíc korun za „menší
kubatury“, až do 200 tisíc korun v případě nového motocyklu vyšších kubatur od
renomovaných výrobců.

Investice do dopravního prostředku
Další vyvolanou investicí je dopravní prostředek, kterým se jezdec a jeho doprovod
pohybuje, pokud možno, spolehlivě a bezpečně nejen do místa tréninku a zpět, ale
později i na závody. I zde existuje několik pohledů, jak tuto potřebu řešit.
V počátcích „kariery“ mladého sportovce je nezbytné investovat alespoň do
přívěsného vozíku za osobní automobil, plastových kempinkových židlí a stolku se
slunečníkem. Proinvestovaná částka tak může být v řádech 10 – 20 tis. korun a
vynaloženou investici lze uplatnit i mimo motokros;
Jiným dražším způsobem dopravy je investice do „jetého“ dodávkového
automobilu, do kterého je možné naložit veškerý potřebný materiál a navíc je možné
uvnitř i přespat před závodem resp. vyjet za tréninkem na více dnů. Přístup resp. finanční
možnosti sponzora mohou tento nákup řešit podobně jako investici do motocyklu – nákup
staršího vozidla (50 – 250 tis. korun);
Další možností je nákup nové dodávkového vozu (300 – 1mil.korun). Zde je
nutné podotknout, že tato „Metodická příručka“ by měla poskytnout radu začínajícím
motokrosařům, a proto v případě, že sponzor nemá jiné využití pro nový dodávkový vůz,
pak je jen na jeho uvážení, zda tuto částku uvolnit již v této etapě vývoje jezdce;
Na závěr této podkapitoly je rovněž vhodné se zmínit o obytných speciálech a
„mobilhousech“, které je možné spatřit na závodech republikové a mezinárodní úrovně, kde se lze mnohdy o astronomické pořizovací ceně pouze dohadovat. Platí stejné, jako
v předchozím bodu – začínající jezdec by měl „drtit“ na trati a trénovat namísto toho, aby
„zuřil“ kvůli nedostupnosti satelitního internetu, ležíce ve vířivce v depu zaparkovaného
„mobilhousu“.

Provozní náklady
Zde musím opět připomenout, že jsem se v předchozím textu pokusil kvantifikovat
„investiční“ část nákladů, které postupně resp. najednou odčerpá z kapsy sponzora
zájemce o tento překrásný sport.
Bohužel je nutné konstatovat, že tyto částky v průběhu roku dále narůstají o
další částky – o „provozní“ náklady.
Těmito náklady jsou:
-Náklady na provoz motocyklu – palivo, maziva, náhradní díly,
spotřební materiál (pneu, řetězová sada, filtry, svíčky,…). Náklady na
palivo a mazivo jsou většinou přímo úměrné motohodinám. V případě
nákladů na náhradní díly tato úměra nemusí být přímá, ale v zásadě
platí, že pokud pořizujeme nový motocykl, tak jsou většinou tyto
náklady výrazně nižší, než při koupi staršího „jetého“ stroje;
-Náklady na repasi motocyklu po sezoně – zde opět platí, že není úměra
mezi odjetými motohodinami a cenou posezónní opravy. Obecně jsou
tyto náklady u 2T motocyklů nižší, než u 4T motocyklů;
-Náklady na údržbu – opravy – výstroje. Tyto náklady jsou v průběhu
roku minimální (potrhané dresy, kalhoty, opravy bot, prasklé kšilty na
přilbě, apod.);
-Dopravní náklady transportního vozidla – závislé na vzdálenostech,
četnosti jízd „za tréninkem“, náklady na provoz a opravy tohoto
dopravního prostředku;
-Náklady na trenéra, pronájem trati eventuálně na ubytování a
stravování
-Startovné – jeho výše se odvíjí od úrovně podniku, kterého se jezdec
zúčastňuje;
-Náklady na pojištění – tato položka je v celkových nákladech obdobně
jako startovné minimální.
Výše těchto provozních nákladů je odvislá od mnoha faktorů a názory na
jejich výši se mohou lišit.
Počátkem letošního roku (2015) proběhl na webových stránkách Motosportu
Chýnov neoficiální průzkum, jehož výsledky jsou veřejně dostupné na těchto
stránkách, s jedinou otázkou:
Jaké jsou vaše náklady na motokrosovou sezónu?
Výsledek nelze paušalizovat, protože neznáme stáří, sportovní úroveň, způsob
výběru a ani další informace o respondentech, ale z výsledků lze říci, že začínající
závodníci se vměstnají do druhé skupiny a postupem času, když se závodník začne
účastnit mezinárodních podniků v zahraničí, přeskočí již do třetí kategorie toho
průzkumu.
Z průzkumu vyznělo následující:
-Několik respondentů se pochlubilo skutečností, že je motokros nestojí
nic a vše za ně hradí sponzoři;
-Velká většina zúčastněných se dostala ve svých odhadech do rozmezí
50 – 200 tis. korun;


Pokračování příště.

Ostatní díly ZDE

Komentáře: 

ReklamaMain menu 2

Dr. Radut Consulting